• English Language Editor
 • Native English speaker or non-native English speak
 • English Teacher

26-Feb-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

26-Feb-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

26-Feb-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขา หรือคณะที่เกี่ยวข้
 • มีประสบการณ์ Programmer 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ หรือเขียน Coding, .Net, C#,

24-Feb-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?