• จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีประสบการณ์ ความรู้ด้านการบำรุงรักษา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและการแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้พื้นฐานในการอ่านแบบพิมพ์

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?