aia
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 101 jobs at aia
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  Sathorn
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และการประกันชีวิต
  • มีความสนใจในการทำงานด้านการเงิน การขาย และการตลาด
  Spring Green Evolution Co., Ltd.'s logo
  SathornTHB 45K - 70K /month
  • บริหารทีมขาย ดูแลงานขายออนไลน์ทั้งระบบ
  • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ยอดขาย
  • รายได้ 50,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP
  Next