• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

14-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?