advanced info service
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs at advanced info service
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  PhayathaiTHB 20K - 34,999 /month
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office