• เลขานุการบริษัท Company Secretary
  • ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท
  • รายงานประจำปีของบริษัท

09-Oct-19

 

Applied
  • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • จัดทำเอกสารรายงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น

09-Oct-19

 

Applied
  • C#.NET, VB.NET, Java, Database SQL
  • Computer Science, Computer Engineering
  • Software Development, Programming

05-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?