add it up co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at add it up co ltd
  ADD IT UP Co., Ltd.'s banner
  ADD IT UP Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2 - 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง / การนำเสนอการขาย