• มีประสบการณ์ด้านโลจีสติกส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • มีภาวะผู้นำ อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

28-May-20

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้และความเข้าใจในระบบ GMP HACCP เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้น้ำ กระตือรือร้น
  • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตในโรงงานผลิตอาหาร

23-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?