• ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
  • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?