Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 51 jobs
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  Pravet
  • ประถมศึกษาตอนปลาย
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 8 ปีในงานก่อสร้างอาคาร
  • มีความสามารถในงานช่าง ใช้เครื่องมือ/เครื่องกล
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Civil Engineer

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้าง
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Next