hvac
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s banner
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s logo

  ฺBim modeler

  B.S.Y. Construction Co., Ltd.
  Phayathai
  • งานoffice มีการออกไปsite งานเป็นครั้งคราวนานๆที
  • งานโดยมากจะเป็นทำmodel โรงงานและคลังสินค้า
  • รับพนักงานจบปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-3 ปี