Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 359 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Product Manager (Beverage & Sauce)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • กำหนดโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับยอดขาย
  • การประชาสัมพันธ์สินค้า, โปรโมท ตามช่องทางสื่อ
  • ผลักดันสินค้าให้มียอดขายที่มากขึ้น
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Channel Marketing Manager / Trade Marketing

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ Marketing / Trade อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและข้อมูลเชิงกลยุทธ์ได้
  Next