kiatnakin phatra bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Southern
  • Priority Banking
  • มีรถยนต์ส่วนตัวนำมาใช้ในงานได้
  • สามารถเดินทางและทำงานในจังหวัดภูเก็ต และหาดใหญ่ได้
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  RCC Collection MIS (AM - M)

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์,Com Sci.
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Power BI