Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 159 jobs
  Krungsri Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้กฎระเบียบของหน่วยงาน SET, TCH, TSD, & ปปง
  • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
  • ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ
  Next