Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 220 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Internal Audit
  • ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
  • ตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  Internal Audit/ตรวจสอบภายใน

  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • SME, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสินเชื่อ
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
  • ตรวจสอบ, MRT, Audit program, loan
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Accounting Auditor (CPA)/เจ้าหน้าที่บริหาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  Next