Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 356 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปสก.อย่างน้อย 1 ปี C#.Net ,ASP.NET, MVC, Python
  • รักการ coding, ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  Bangkor-laem
  • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์, ความคิดเป็นระบบ, มุ่งมั่น
  Next