Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  Berli Jucker Food Limited's banner
  Berli Jucker Food Limited's logo
  Chiang Mai
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขา การเกษตร, เกษตรกรกลวิธาน
  • ด้านการควบคุมเกษตรกร การส่งเสริมทักษะด้านการเกษตร
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์