fr thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Accounts Receivable Officer

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีการเงิน
  • หากเคยใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินบัญชี, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในหน้าที่การบริหารการเงิน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี