Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,870 jobs
  QTCG Co., Ltd's banner
  QTCG Co., Ltd's logo
  Dindaeng
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 5- 7 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Next