Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,769 jobs
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 16K - 24,999 /month
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เรียนรู้งานไว
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s banner
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • วูฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์มากกว่า 5 - 10 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้ดี
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Next