scope company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at scope company limited
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  Wattana
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี