Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 11,426 jobs
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • วางแผนปฎิบัติการขายเพื่อให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้​​
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า กลุ่ม Industrial
  • เข้าพบ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
  • ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
  Next