• degree in Sales and Marketing or related
 • 5 years working experience in sales representative
 • Strong influencing, negotiation and presentation

1 hour ago

 

Applied
 • Work from Home
 • Online Job
 • Part-time Opportunity

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อวิ่งงาน

7 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Computer/Software
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเชียวชาญในการใช้ภาษา HTML, PHP

7 hours ago

 

Applied
 • สอนกีต้าร์ชาวต่างชาติ
 • มีความรู้ด้านดนตรีเป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องกีต้าร์Acoustic และอื่นๆ

7 hours ago

 

Applied
 • สอนภาษาไทยให้กับผู้บริหารชาวต่างชาติ
 • ปริญญาตรี ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน

7 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

7 hours ago

 

Applied
 • การตลาด คอมพิวเตอร์
 • Marketing กราฟิก
 • ออกแบบ สร้างสรรค์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • Call center
 • ป.ตรี นิเทศศาสตร์

7 hours ago

 

Applied
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ ติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • Call center
 • ป.ตรี นิเทศศาสตร์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
 • สาขา : ช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป
 • สาขา : ช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายลูกอม / สินค้าบริโภค
 • บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้
 • มีบุคคลค้ำประกัน

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายลูกอม / สินค้าบริโภค
 • บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้
 • มีบุคคลค้ำประกัน

7 hours ago

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

7 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ
 • ผู้แทนร้านยา
 • เขตเหนือ หรือ อิสานล่าง

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่างยนต์
 • ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คระยะ และงานอื่น ๆ

23-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้า/ดูแลลูกค้า ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส

22-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Computer/Software
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเชียวชาญในการใช้ภาษา HTML, PHP

22-Jun-18

 

Applied
 • สอนกีต้าร์ชาวต่างชาติ
 • มีความรู้ด้านดนตรีเป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องกีต้าร์Acoustic และอื่นๆ

22-Jun-18

 

Applied
 • สอนภาษาไทยให้กับผู้บริหารชาวต่างชาติ
 • ปริญญาตรี ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 3 year experience in purchasing, sourcing
 • Excellent negotiating skills

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy/ Nurse or Science
 • Responsible for achieving sales targets
 • Responsible for established key customers

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Distributor Management
 • Distributor Development
 • Distributor Sales

22-Jun-18

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • บริหารจัดการงานขายใน Modern Trade และ Dealer
 • ควบคุมดูแลการทำงานของ PC

22-Jun-18

 

Applied
 • Sales Executive in Agricultural business
 • Experience in vegetable seed buiness
 • Have Horticulture Graduation or related field

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Work from Home
 • Online Job
 • Part-time Opportunity

21-Jun-18

 

Applied
 • Work from Home Opportunity
 • Perfect for Retirees, Students, and Working Moms
 • Online, Part-time Job

21-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบประเมินพนักงาน
 • จัดทำและประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานประจำสาขา

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ขายรถยนต์ TOYOTA
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปว.ส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • มีึความรู้เรื่องของมาตรฐานทางการบัญชีและภาษีอากร
 • มีประสบการในการวางระบบบัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และเสนองาน

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปว.ช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงด้านอู่สี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • เป็นคนในจังหวัดพิษณุโลก

20-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านตัวถังและสี
 • ผ่านตำแหน่งผู้จัดการ 3 - 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

20-Jun-18

 

Applied
 • 3 years working experience in field B2B Sales
 • Able to drive and have driving license
 • Experience as Sales related Chemical specialties

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • District HR Manager
 • Recruitment for New Store & Existing Store
 • Manpower Headcount and Turnover analyze

19-Jun-18

 

Applied
 • Proven sales experience with a minimum of 3 years
 • Critical Care products sales experience
 • The drive and passion of achieving sales targets

19-Jun-18

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

19-Jun-18

 

Applied
 • Must possess a good variety of production
 • Comfortable with cost management, budgeting
 • Experience of implementing Lean / Six Sigma

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-34 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีลูกค้าเก่าให้ มีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและคอม

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีรถของตัวเองกับใบอนุญาตขับรถ

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

11-Jun-18

 

Applied