Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Nakhon Si Thammarat
  • รับผิดชอบงานปรับปรุงในกระบวนการการผลิตปูนซีเมนต์
  • ควบคุม วางแผน และดำเนินการ
  • ศึกษาเทคโนโลยี และสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ