• Report and budget planning
 • Analysis , P&L
 • budget report,

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บอยเลอร์ 3 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ยานยนต์ 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูลแผนกควบคุณภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่อัดเม็ดอาหารสัตว์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่ปากถัง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคคลิคคล่องตัว

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคคลิคคล่องตัว

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคคลิคคล่องตัว

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ควบคุมดูแลการผลิต
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Officer (Food) / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่ทางเทมิกเซอร์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม. 6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม. 6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับรับ/จ่ายวัตถุดิบ
 • ตรวจรับจำนวนวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า
 • มีประสบการด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า
 • มีความละเอียด รอบคอบ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรม 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • งานด้านเอกสารในแผนกคลังสินค้า ไซโลและรับวัตถุดิบ
 • บันทึกการทำงานในระบบควบคุมความสะอาด
 • วุฒการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริยญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่บดผสม (Mixer)
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่บรรจุกระสอบ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการการผลิต
 • บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้า
 • มีประสบการด้าน ด้านไซโลอบพืชไร่ คลังสินค้า, สต๊อค

14 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้ามาไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Supervisor / หัวหน้าแผนกควบคุณภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Laboratory / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการแผนกเครื่องกล 1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน และตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน1 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 2 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงฯ 4 อัตรา

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum of 10 years of working experience
 • Strong knowledge of ISO 9001, ISO 14001

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Strategies
 • Administrative Development, Improvement
 • Personnel & HR Development / Improvement

20-Jan-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

20-Jan-18

 

Applied