• Location Sriracha, Chonburi
 • Hospitality Industries
 • Require Good English skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of PR experience
 • Into sport and recreation
 • Fluent in Thai and English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิปวช.ขึ้นไป นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณา
 • ปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ

5 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years of marketing experiences
 • Into sport and recreation
 • Fluent in Thai and English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacture of Electronic Control Devices
 • automotive business
 • WTO/FTA/ITC privilege

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree and/or Master Degree in Engineer
 • Male, aged over 40 years old
 • Experience at management level in engineering

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • เพศชาย หญิง

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • เพศชาย

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

15 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
 • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
 • เพศชาย หญิง

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
 • เพศชาย หญิง

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งหรือลงโปรแกรมต่าง ๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปวช
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • เพศ ชาย

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์การอาหาร
 • ดูแลและควบคุมโรงงานอาหารแช่แข็ง
 • ประสบการด้านโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งอย่างน้อย 5 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • การศึกษาป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/ประมง/คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา สาขาอาชิวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ในการเขียนอย่างน้อย 1 โปรแกรม

15 hours ago

 

Applied
 • บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

15 hours ago

 

Applied
 • Focus on HRD / Strategics tools for 700 staffs.
 • Able to work for all SAT , Bangna-Trad km. 40
 • Work smart with creativity characters.

15 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

15 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

15 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

15 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

15 hours ago

 

Applied
 • Support the distributor network with the promotion
 • to work with a successful world-class company
 • to grow with a well-respected direct-selling

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
 • ควบคุมและดูแลความถูกต้องของข้อมูลระบบ Inventory
 • ประสบการณ์งานด้านการทำต้นทุนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
 • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all instrumentation
 • Knowledge in SIL and ATEX
 • 8 years up of experience in Instrumentation

15 hours ago

 

Applied
 • Set up Industrial DCS systems
 • Knowledge in Emerson Delta V
 • 8 years up of experience in Manufacturing Engineer

15 hours ago

 

Applied
 • Set up new factory or plant
 • Manage automation system
 • 10 years up of experience in manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • Human resources bachelor degree is an advantage
 • 5+ years working in hotel business is a plus
 • Great social and management skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ งานบัญชีภาษีโดยตรง
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express ได้,

16-Aug-17

 

Applied
 • Construction Procurement
 • Only Experienced Candidate
 • Competitive Salary

16-Aug-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Front Office Manager
 • At least 5 years experienced in Front office manag
 • Strong customer serviced mind and always flexible

16-Aug-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Maintenance Manager in Automotive Manufacturing
 • 15 years exp., CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

16-Aug-17

 

Applied
 • Area Sales Executive - (Eastern)
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

16-Aug-17

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

16-Aug-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • worked in hospitality or related service industry
 • hands on experience in overall HR function
 • able to work in eastern area.

16-Aug-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

16-Aug-17

 

Applied