Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 360 jobs
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo
  Central
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  Central
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  Central
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขายสินค้า ประจำภาคกลาง

  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
  Central
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  Central
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  Central
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ ตอบข้อสอบถาม
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ และคอมพิวเตอร์
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Central
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ดูแลสินค้า Smartphone ให้กลุ่มดีลเลอร์
  • มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Next