• Bachelor's degree
 • Good computer literacy
 • Good in English and Presentation

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจเช่าซื้อ 1 – 2 ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระฉับกระเฉง

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • จัดทำใบคำร้องและสัญญาเช่าซื้อ
 • จัดการและรวบรวมเอกสารที่ต้องการ

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา
 • สามารถปฎิบัติงานโรงงานไก่ปรุงสุกกาญจนบุรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • ดูและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในฟาร์ม
 • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Work Study

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบรู้ในกฎหมายความปลอดภัย

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ดูและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในฟาร์ม
 • มีประสบการณ์การในสายงานช่าง

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ การจัดการ
 • วางแผนรถขนส่งในการจับไก่ในฟาร์มเกษตรกร
 • จัดทำเอกสารทางต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานของทีม

4 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • รวบรวมประมาณการขายรายเดือนจากทีมขาย
 • จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์

4 hours ago

 

Applied
 • กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมการบันทึกบัญชี
 • ตรวจสอบติดตามตั้งแต่เริ่มบันทึกจนปิดบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ทางด้านธุรการประสานงาน
 • มีอัธยาศัยดี มีภสวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Food Engineering
 • Minimum TOEIC score of 650.
 • Computer proficiency.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความเข้าใจพื้นฐานในระบบการวางแผนและการผลิต
 • ใช้ Computer โปรแกรม Excel , Window ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

4 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้าง
 • จบการศึกษา ระดับปวช-ปวส ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือโยธา

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องกล เครื่องยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขนส่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานหรือโครงการ

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการสร้างสถานีบริการน้ำมัน

5 hours ago

 

Applied