Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 130 jobs
  Osotspa Co., Ltd.'s banner
  Osotspa Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆในส่วนของระบบ ISO 9001
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี
  Osotspa Co., Ltd.'s banner
  Osotspa Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • จดบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรลงในเอกสาร
  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆในส่วนของระบบ ISO 9001
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  Ayutthaya
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ ตอบข้อสอบถาม
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ และคอมพิวเตอร์
  Next