lf logistics thailand limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Supervisor – Operation & QA (Saraburi)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Saraburi
  • มีประสบการณ์ทำงานระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์รับผิดชอบดูแลงาน 5ส ในคลังสินค้า
  • งานควบคุมคุณภาพภายในคลังสินค้า การตรวจสอบและรายงาน