Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 179 jobs
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการต่อรอง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ยอดขาย และการแก้ปัญหา
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  Bangsaotong
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การตลาด
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  FRESH LIVING CO., LTD.'s banner
  FRESH LIVING CO., LTD.'s logo
  Klongluang
  • ดูแลยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายบริษัท
  • ออกหาลูกค้าใหม่ ตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, เยี่ยมร้านค้าประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานขายร้านส่ง
  Next