• มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
  • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • มี Proaetive และ Self motivate

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO
  • ISO for IT Services
  • สื่อสาร/จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?