• New project (high/low rise) Development
 • Develop Marketing strategy and Campaign
 • Lead marketing team

24 mins ago

Above THB120k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านบริการงานระบบปรับอากาศศูนย์การค้า
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายอาคารชุด และก่อสร้างอาคารชุด
 • มีความรับผิดชอบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤาได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Identify and acquire new stores into empty space
 • Wide range of knowledge retail store
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good English literacy and communications skills
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 1-2 Years in Property Management

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอสังหาทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in real estate development
 • Ability to conduct feasibility studies
 • Market research &market analysis management skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในอาคารทั้งหมด
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/ท่องเที่ยว
 • ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ การลดต้นทุนภายในอาคาร

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-32 ปี
 • มีประสบการณ์งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • ขับรถและเดินทางต่างจังหวัดได้

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารทรัพย์สิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริหารทรัพย์สินการให้เช่า การประเมินมูลค่าทรัพย์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนได้
 • บริหารและจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

14 hours ago

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

14 hours ago

 

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

14 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with International Development team
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • At least 5 years working experience

14 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

14 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor
 • Very good communication in Thai - English
 • Sales experience in real estate industry

14 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • 2 years experience in Real estate
 • Good verbal and written English Skiils
 • Basic Salary + commission on portfolio

14 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

14 hours ago

 

Applied
 • Real estate property management, Condomenium
 • Daily property operation, customer service
 • Supervise property management team

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/ Accountancy/ Real Estate.
 • 1 - 2 years of relevant experience in FMCG
 • Exp. in Property Leasing and Business Development

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Open to VP and Director level professionals
 • Experienced in mid and high-rise development
 • Can lead the business expansion

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Spaces. Your place to work.
 • International Flexible Workspace Provider
 • Creative and Fast Pace Work Environment

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business, Finance
 • 3 - 5 years experienced in business development
 • Experience with a real estate developer

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5+ years of experience in Facility Management
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Good commamd of English

20 hours ago

 

Applied
 • นิติกร
 • property manager
 • condominuim

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความเข้าใจในด้านการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 - ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ตำแหน่งผู้จัดการ วุฒิปริญญาตรี - โท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Land and property Development
 • Experience in Shopping Center Space Management
 • Good communication in English

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Setting timeline for handover and opening of store
 • Dealing with asset manager about telephone lines
 • Taking care of new store after opening

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาด
 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

25-Sep-17

 

Applied
 • Min 1+ years of experience in Facility Management
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Good commamd of English

25-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการและทีมงานที่ดี
 • มีภาวะผู้นำสูง

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor in Sales/Marketing, Proficient in English
 • 5 years+ in venue sales; exhibition, hotel, event
 • Strong builing relationship, trust, motivation

25-Sep-17

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีความรู้ด้านลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer
 • 3 Years Experience
 • Facility SystemManagement

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Transp,Co.Trip,Full Attd,OT
 • Property Management Firm
 • Exp. In CS/ Sales Co / Coordinator in Japanese Co.

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting
 • Experience of working in a public company limited
 • Knowledge of REIT management, property funds

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ทั้งชาย หรือ หญิง บุคลิกดี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการบริหารอาคาร

25-Sep-17

 

Applied
 • 8 – 10 years experiences in Sales & Marketing
 • Experience in Pre – sales
 • Experience from Property Business

25-Sep-17

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.