Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • สถานที่ทำงานใกล้ MRT วงศ์สว่าง
  • มีประสบการณ์งานพิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการรักษาพยาบาล
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Next