Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 35 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  BangyaiTHB 20K - 30K /month
  • ปฏิบัติงานพยาบาลประจำโรงงาน
  • ดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การพยาบาล
  • ส่งเสริมความรู้ พัฒนางานด้านสุขลักษณะ
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s banner
  Generali Life Assurance (Thailand) PCL.'s logo
  Pathumwan
  • พิจารณาสินไหม
  • ตรวจสอบประวัติในรายที่สงสัยภาวะโรคต่างๆ
  • จัดทำรายงานการเคลม
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ผ่านการอบรมมาตรฐาน JCI
  • สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • การพยาบาล
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีความรู้ด้านระบบทางเดินหายใจขั้นพื้นฐาน
  Next