lalin property public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 35K /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
  • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอสังหา 5 ปีขึ้น
  • มีประสบการณ์และบริหารงานก่อสร้างแนวราบ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถควบคุมงานและบริหารการตลาดได้
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิTHB 45K - 70K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • เพิ่มช่องทางสื่อสารการตลาด