Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 448 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ในฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 34,999 /month
  • PR สื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  • Branding สร้างแบรนด์ คิดต่อยอด และพัฒนาไอเดีย
  • สร้างแผนการตลาด Promotion, Campaign
  Next