new concept product co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน