web content
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 60 jobs
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  PrakanongTHB 30K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างน้อย 4 ปี
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ไม่ทิ้งงาน
  • มีทัศนคติในเชิงบวก รับมือกับภาวะกดดันได้
  SI. com (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  SI. com (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Web Master / Web Admin

  SI. com (Thailand) Co., Ltd.
  Sathorn
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  • ปวช. / ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้ HTML CSS JavaScript เบื้องต้นได้
  Next