talent manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  INTEQC Group's banner
  INTEQC Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา