insurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 46 jobs
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์ตรง
  • เคยผ่านงานด้านการประกันภัย
  • ชอบการเรียนรู้
  Counterservice Co., Ltd./บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด's banner
  Counterservice Co., Ltd./บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด's logo

  Account Executive (Insurance)

  Counterservice Co., Ltd./บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
  Sathorn
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ ด้านงานขายระบบ IT Solution
  • เข้าใจกฏระเบียบด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ดูแลบริหารจัดการงานด้านการเงินสาขาทั่วประเทศ
  • งานการรับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน
  • ประสบการณ์งานด้านการเงิน ในธุรกิจประกันภัย
  Next