• สามารถใช้งาน Photoshop and Illustrator ได้
  • มีประสบการณ์ด้าน Motion Graphic โดยตรง
  • สามารถจัดทำ 3D Animation ได้

22-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?