business development
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo

  Food and Beverage Manager

  MM Logistics Co., Ltd.
  Pathumwan
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง
  • ประสบการณ์การบริหารจัดการร้านอาหาร