process engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 104 jobs
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ
  • มีสาขาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
  • จำนวนพนักงานทั้งกรุ๊ปมากกว่า 15,000 คน
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ตรวจสอบ ออกแบบและพัฒนาการรายงาน ด้านวิศวกรรม
  • ควบคุม, ตรวจสอบ,ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  Next