Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  211-240 of 419 jobs
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's banner
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's logo
  THB 25K - 35K /month
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานจ-ศ.และเสาร์เว้นเสาร์
  • - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการเขียนและการพูด

  Projec Engineer

  NAWAPHOL ENGINEERING AND SUPPLY CO., LTD.
  • งานประจำ
  • วางแผน ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนง
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  Prev
  Next