Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  91-120 of 419 jobs
  New Electrical Technology Ltd.'s banner
  New Electrical Technology Ltd.'s logo
  Laksri
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรเครื่องกล
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องกล ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • สามารถถอดแบบและประมาณราคาได้
  Srithai Miyagawa Co., Ltd.'s logo

  QA Engineer

  Srithai Miyagawa Co., Ltd.
  Bangkok
  • ใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนีย , ไมโคร
  • มีประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม เครื่องยนต์
  • ต้องมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ธุรกิจขนส่ง/โลจิสติคส์
  Prev
  Next