production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  CPTG's banner
  CPTG's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำในการคำนวณ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใต้บัญชา