e business manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้เป็นอย่างดี