• Chonburi, Amatanakorn
 • Mold, Die, Metalugical, Mechanical
 • Electronics Business

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong experiences in Maintenance
 • Strong Management skill
 • Able to work Overtime

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical engineer, after sales service
 • electronics, maintenance engineer
 • technical support

3 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of experience in Electrical
 • Manage and maintain customer relationships
 • Provide technical support by identifying technical

3 hours ago

 

Applied
 • provide technical assistance and solution
 • Proactive/Preventive maintenance
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. สาขา ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิค,
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • Degree Engineer in Electronic, Electrical
 • 1 year up in Circuit diagram, PLC
 • Good command of English communication

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเครื่องจักรการผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineer
 • Electrical Power Distribution System.
 • Having experience in Electrical Maintenance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • Have at least 5 years maintenance experience
 • Having experience in Feed Mill Construction

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถซ่อมสร้างงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความขยันหมั่นเพียร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถซ่อมแซมงานโครงสร้างต่างๆในโรงงาน

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical/Mechanical
 • Good command in Engilsh skill
 • Experience in Microsoft word, Excel

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือเทียบเท่า, ปวช. – ปวส.
 • เชื่อมโลหะเกี่ยวกับการซ่อมยานยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

3 hours ago

 

Applied
 • จ่ายเงินเดือนผ่านระบบบัญชีธนาคาร
 • มีสวัสดิการมากมาย
 • มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • กระตือลือล้น
 • ซ่อมระบบไฟ ระบบแอร์

3 hours ago

 

Applied
 • maintenance engineer, electrical
 • manufacturing
 • Good Command in English

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ Yrs maintenance experience
 • Prefer PLC Knowledge
 • Engineering Graduate (Electrical/Electronic Need)

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai,Degree-Mechatronic/Mechanical Engineer-Prefer
 • Exp Electrical Service from DC/Grinding Business
 • Exp in co- with regional office onTechnical matter

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

3 hours ago

 

Applied
 • Planning and Implement schecduled
 • Able to travel to the sites.
 • Based in Ramintra 42 office.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

3 hours ago

 

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical , Industrial
 • 4 years experience in related field
 • Proficient in Preventive and Predictive Maintenanc

3 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of maintenance system.
 • Bachelor degree of Engineering
 • Knowledge of TPM Basic

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิฯ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 22 - 30 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

4 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23- 28 ปี การศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • อายุ 25-30 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Male,age 25-35yrs, Electrical Engineer
 • 2-4 years in Maintenance Engineer / Repair
 • Good Eng / Work at MRT line

4 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • ควบคุมระบบนิวเมติกของเครื่องกลไฟฟ้าได้

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ควบคุมงาน
 • ประสานงานหน้างาน
 • . มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Service / Maintenance
 • Food Machine
 • PLC, Auto CAD

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การติดตั้งแอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ช่างแอร์ / Technician

4 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล รักษาเครื่องจักรกล
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน Die Casting

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical or related field.
 • At least 3 years’ experience in Maintenance
 • Knowledge on Boiler and Seamer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.