mechanical engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • พนักงานประจำแผนกไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
  • วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์