siam paragon development co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้าน งานซ่อมบำรุง, งานควบคุมระบบฯ
  • ใช้ AUTO CAD ได้